Особенности составления декларации об активах и обязательствах

С 1 января 2020 года в РК вводится обязательное всеобщее декларирования доходов и имущества физическими лицами. Декларацию об активах и обязательствах представляют нижеуказанные  физические лица являющимися на 1 января года представления декларации: резидентом РК, совершеннолетним гражданином РК, оралманом, лицом имеющим вид на жительство, иностранцем или лицом без гражданства (при наличии: имущества на территории РК или доля участия в жилищном строительстве) и лицом недостигшим совершеннолетия (при наличии: имущества на территории РК или доля участия в жилищном строитеьстве, суммы денег на счетах банков превышающим 1882-кратный МРП по всем вкладам, задолженности других лиц перед ним или задолженности перед другими лицами в размере свыше 5880 – кратный МРП) где отражаются информации о наличии в Республике Казахстан и за ее пределами: Читать дальше проОсобенности составления декларации об активах и обязательствах

Активтер мен міндеттемелер туралы декларация жасау ерекшеліктері

2020 жылдың 01 қаңтарынан бастап ҚР жалпыға бірдей жеке тұлғалардың табыстарын және мүліктерін декларациялау міндеттемесі кіргізіледі. Читать дальше проАктивтер мен міндеттемелер туралы декларация жасау ерекшеліктері

Порядок предоставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе

Налоговый орган на основании запроса о предоставлении сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, предоставляет такие сведения в органы юстиции – не позднее пяти рабочих дней со дня поступления запроса, а также другим государственным органам и (или) лицам, предоставление которым предусмотрено законодательством Республики Казахстан, налогоплательщику – не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса. Читать дальше проПорядок предоставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе

Салық органдарында салық төлеушілердің берешектері туралы мәліметтерді жүргізу тәртібі

Салық органдарында есепке алынып және жүргізіліп отырылатын салық төлеушілердің берешектерінің жоқ немесе бар екендігі туралы мәліметтерді беру тұлғалардың сұрау салу негізінде атқарылады..Мұндай мәліметтерді әділет органдарына, сондай – ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында берілуі көзделген басқа да мемлекеттік органдарға – сұрау келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей беріледі. Ал салық төлеушілерге – сұрау салу келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады. Читать дальше проСалық органдарында салық төлеушілердің берешектері туралы мәліметтерді жүргізу тәртібі

01.01.2019 жылы күшіне енген Салық кодексіне енгізілген түзетулерге сәйкес өсімпұлдарды және айыппұлдарды есептен шығару тәртібі.

25.12.2017 жылғы Салық кодексіне 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымы мен көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 210-VI Заңына қосымша өзгерістер енгізілді. Читать дальше про01.01.2019 жылы күшіне енген Салық кодексіне енгізілген түзетулерге сәйкес өсімпұлдарды және айыппұлдарды есептен шығару тәртібі.

Обратная связь
close slider

Обратная связь