MMakazhanova

“Астана-адалдық алаңы” жобасы шеңберінде А.Ж. Дүйсеновпен тікелей эфирді М.Е. Шекенов жүргізеді

Прямой эфир с Дуйсеновым А.Ж. ведет Шекенов М.Е. в рамках проекта “Астана-адалдық алаңы”

«Астана-жаңа қала» және «Астана-Технополис» АЭА объектілеріне тауарларды әкелу туралы хабарлама»

Қазақстан Республикасы және Еуразиялық экономикалық одағы (ЕАЭО) кеден заңнамасына сәйкес, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарына, оның ішінде «Астана – жаңа қала» және «Астана-Технополис» АЭА аумағына тауарлардың әкелуі нақты шарттармен белгіленген.

      Негізгі шарты болып, шетел тауарларын, сонымен қатар ЕАЭО тауарларын, мемлекеттік кірістер органдарына хабарлама беру жолымен, АЭА объектілеріне АЭА резиденттері (қатысушылары) орналастырады.

      Хабарлама беру тәртібі Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 20 ақпандағы «Арнайы экономикалық аймақтар және еркін кедедік аймағы кедендік рәсімнің кейбір сұрақтары туралы» № 247 бұйрығымен (бұдан әрі – Бұйрық) айқындалады.

      Бұйрыққа сәйкес, тауарларды әкелу туралы хабарламаны АЭА қатысушысы, және басқарушы компания, тауарлардың тасымалын жүзеге асыратын кеден тасымалдаушысы немесе АЭА аумағында көмекші қызметті жүзеге асыратын басқа тұлға бере алады.

      АЭА аумағына тауарларды әкелу туралы хабарламаны берген кезде келесі мәліметтер толтырылады:

      – хабарлама ұсынылатын, мемлекеттік кірістер органының атауы;

      – тауар жөнелтуші/алушының атауы;

      – тауарларды  әкелуге  сәйкес,  тауарларға  арналған  декларацияларды немесе басқа кеден құжатының нөмір;

      – тауарлардың атауы және саны, тауарлар туралы мәліметтер.

      Мемлекеттік кірістер органының лауазымдық тұлғасы хабарламаға «АЭА аумағына әкелуге рұқсат» немесе «АЭА аумағына әкелуге рұқсат жоқ» мөртабанды қою жолымен тауарларды әкелу туралы хабарламаны тіркеу немесе тіркеуден бас тарту туралы шешімді жедел түрде қабылдайды.

      «Астана – жаңа қала» және «Астана-Технополис» АЭА аумағында бизнес-процессті жүргізу үшін қолайлы жағдай жасау аясында астаналық мемлекеттік кірістер органы тұрақты түрде АЭА аумағында кедендік әкімшелендіруді жақсарту бойынша іс-шаралар өткізеді. Осы жұмыс аясында тауарларды әкелу туралы хабарламаны қабылдау және тіркеу рәсімі, мемлекеттік кірістер органы қызметкерлері бекітілген, тікелей АЭА объектісінде жүзеге асырылады. Аталған рәсімді қолдану АЭА қатысушылары үшін қосымша қолайлы жағдай туғызады және АЭА объектілерінің құрылысы үшін тауарларды үздіксіз және тоқтаусыз әкелу процессін қамтамасыз етуге бағытталған.

«Уведомление о ввозе товаров на объекты СЭЗ «Астана – новый город» и «Астана-Технополис»

В соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Республики Казахстан ввоз товаров на территории свободных экономических зон, в том числе на территории СЭЗ «Астана – новый город» и «Астана-Технополис» (далее – СЭЗ), обусловлен определенными условиями.

      Основное условие заключается в том, что иностранные товары, а также товары ЕАЭС, размещаются резидентами (участниками) СЭЗ на объекте СЭЗ путем подачи Уведомления в орган государственных доходов.

      Порядок подачи уведомления определен приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года № 247 «О некоторых вопросах специальной экономической зоны и таможенной процедуры свободной таможенной зоны» (далее – Приказ).

      В соответствии с Приказом уведомление о ввозе товаров могут подавать ка сами участники СЭЗ, так и управляющая компания, таможенный перевозчик или иное лицо, осуществляющее перевозку товаров, а также лица, осуществляющие вспомогательную деятельность на территории СЭЗ;

      При подаче уведомления о ввозе товаров на территорию СЭЗ заполняются следующие сведения:

      – наименование органа государственных доходов, куда представляется уведомление;

      –   наименование отправителя/получателя товаров;

      –   марка, модель и регистрационный номер транспортного средства;

      – номер декларации на товары (ДТ) или иного таможенного документа в соответствии с которым ввозится товар;

      –  наименование и количество товара, сведения о товарах.

      Должностное лицо органа государственных доходов незамедлительно принимает решение о регистрации или отказе в регистрации уведомления о ввозе товаров путем проставления в уведомлении штампа «Ввоз на территорию СЭЗ разрешен» либо «Ввоз на территорию СЭЗ не разрешен».

      Решение об отказе регистрации уведомления производится в случаях непредставления коммерческих и транспортных документов либо несоответствия товаров, указанных в таких документах.

      В рамках создания благоприятных условий для ведения бизнес-процесса на территории СЭЗ «Астана – новый город» и «Астана-Технополис» столичным органом государственных доходов постоянно проводятся мероприятия по улучшению таможенного администрирования на территории СЭЗ. В рамках этой работы процедура приема и регистрации Уведомлений о ввозе товаров осуществляется непосредственно на объекте СЭЗ, за которым персонально закреплен сотрудник органа государственных доходов. Применение данной процедуры создает дополнительные удобства для участника СЭЗ и направлено на обеспечение непрерывного и бесперебойного процесса ввоза товаров для строительства объекта СЭЗ.

Төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығын аудару тәртібі.

Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексінің (бұдан әрі – Салық кодексі) 311 бабына сәйкес төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығын аудару тәртібі:

1. Егер салық кодексте өзгеше көзделмесе, салық агентi төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасын төлем көзiнен салық салынатын кірісті төлеу жүзеге асырылған ай аяқталғаннан кейiн күнтізбелік жиырма бес күннен кешiктiрмей аударуға мiндеттi.

2. Төлем көзiнен ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасын аудару салық агентiнің тұрған жері бойынша жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент-заңды тұлға төлем көзiнен ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасын бюджетке аударуды тұрақты мекеменің орналасқан жері бойынша жүргiзедi.

Порядок перечисления корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты

Согласно ст. 311. Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс) порядок перечисления корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты:

1. Налоговый агент обязан перечислить сумму корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты, не позднее двадцати пяти календарных дней после окончания месяца, в котором была осуществлена выплата дохода, облагаемого у источника выплаты, если иное не предусмотрено налоговым кодексом.

2. Перечисление суммы корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты, осуществляется по месту нахождения налогового агента.

Юридическое лицо-нерезидент, осуществляющее деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, производит перечисление суммы корпоративного подоходного налога, удержанного у источника выплаты, в бюджет по месту нахождения постоянного учреждения.

«Астана – адалдық алаңы» жобасы аясында астаналық аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы басшыларының кездесуінің жаңа форматы

Бүгін, 28.01.2020 жылы сағат 14.30-да “Астана – адалдық алаңы” жобасы аясында ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Нұр – Сұлтан қ. бойынша департаментінің алаңында “Астана-адалдық алаңы” жобасының басшысы Мирас Ерғалиұлы Шекеновтың және Нұр-Сұлтан қ. бойынша МКД Байқоңыр ауданы бойынша МКБ басшысы Арман Жоламанұлы Дүйсеновтың әлеуметтік желілерінде тікелей эфир өтті.

Эфир тақырыбы “Салық және бюджетке төленетін төлемдер түсімдерін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің қорытындылары туралы”. А. Ж. Дүйсенов өз ведомствосының жұмыс нәтижелері, мемлекеттік қызмет көрсету, камералдық бақылау, салық салу саласындағы жаңалықтар туралы ақпарат берді, сондай-ақ келіп түскен түсініктерге жауаптар берілді.

Мұндай кездесудің жаңа форматы салық төлеушілерге ақпараттың ашықтығы мен қол жетімділігін қамтамасыз етуге, салық саласында қызығушылық танытқан сұрақтарға жауаптарды көбірек білуге мүмкіндік береді.

Естеріңізге сала кетейік, тікелей эфир туралы хабарландыру «Астана – адалдық аласы» facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024377880922,

 instagram: https://www.instagram.com/astana_adaldyq_alany/ әлеуметтік желілерінде жарияланды.

Новый формат встречи столичных руководителей районных управлений государственных доходов в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы»

Сегодня, 28.01.2020 года в 14.30 часов в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы» на площадке Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г.Нур-Султан состоялся прямой эфир в социальных сетях  руководителя проекта «Астана – адалдық алаңы» Шекенова Мираса Ергалиевича и руководителя УГД по району Байқоңыр ДГД по г.Нур-Султану Дуйсенова Армана Жоламановича.

Тема эфира «Об итогах деятельности по обеспечению поступлений налогов и платежей в бюджет». А.Ж. Дуйсеновым дана информация о результатах работы своего ведомства, о предоставлении государственных услуг, камерального контроля, о нововведениях в сфере налогообложения, а также даны ответы на поступившие комментарии.

Новый формат такой встречи дает возможность обеспечить прозрачность и доступность информации налогоплательщикам, больше узнать ответы на интересующиеся вопросы в сфере налогов.

Напомним, что анонс о проведении прямого эфира публиковался в социальных сетях «Астана – адалдық алаңы» facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024377880922,

 instagram: https://www.instagram.com/astana_adaldyq_alany/.

Оңалту, банкроттық және салық салу саласындағы заңнамаға енгізілген жаңа өзгерістерін түсіндіру бойынша семинар өткізу туралы

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 30.01.2020 жылы сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің (бұдан әрі – МКК) қызметкерлері МКК төрағасының орынбасары Ж. Д. Инкербаевтың төрағалығымен, оңалту, банкроттық және салық салу саласындағы заңнамаға енгізілген жаңа өзгерістерін түсіндіру бойынша семинар өтетінін естеріңізге салады.

Аталған семинарда келесі тақырыптар жарияланады:

–                «2020 жылы күшіне енген салық заңнамасының жекелеген өзгерістері туралы». Баяндамашы-МКК жеке кәсіпкерлік түрлеріне салық салу басқармасының басшысы Г. А. Смағұлова

–                «Оңалту және банкроттық рәсімдерін ашудың жаңа тәсілдері. Олардың жүргізілуін бақылау». Баяндамашы-МКК оңалту және банкроттық басқармасының басшысы А. Б. Уалиева

–                «Әкімшілер қызметіндегі заңнамалық өзгерістер». Баяндамашы-МКК оңалту және банкроттық басқармасы басшысының орынбасары
Е. Ю. Мотовилова.

Осы семинарға қатысуға тілек білдірушілерді келесі мекен-жай бойынша күтеміз: «Сарыарқа» ауданы әкімдігі, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғылы, 13, 3 қабат, конференц-зал.

 

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

О проведении семинара по разъяснению нововведений в законодательство в области реабилитации, банкротства и налогообложения

Департамент государственных доходов по г. Нур-Султану напоминает, что 30.01.2020 года в 11.00 часов сотрудниками Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГД) под председательством заместителя председателя КГД Инкербаева Ж.Д. состоится семинар по разъяснению нововведений в законодательство в области реабилитации, банкротства и налогообложения.

На данном семинаре будут освещены следующие темы:

–                «Об отдельных изменениях налогового законодательства, вступивших в действие в 2020 году». Докладчик – руководитель Управления налогообложения отдельных видов предпринимательства КГД Смагулова Г.А.

–                «Новые подходы к открытию процедур реабилитации и банкротства. Контроль за их проведением». Докладчик – руководитель Управления реабилитации и банкротства КГД Уалиева А.Б.

–                «Законодательные изменения в деятельности администраторов».Докладчик – заместитель руководителя Управления реабилитации и банкротства КГД Мотовилова Е.Ю.

Желающих присутствовать на данном семинаре ждём по адресу:
Акимат района «Сарыарка», г. Нур-Султан, пр. Сарыарки, 13, 3 этаж, конференц-зал.

 

Департамент государственных доходов по городу Нур-Султану

Жалпыға бірдей декларациялауды енгізу бойынша ақпараттық жұмыс

Кеше, 23.01.2020 жылы ҚР Сыртқы істер министрлігінің қызметкерлерімен жалпыға бірдей декларациялауды кезең-кезеңмен енгізу мәселесі бойынша кездесу өтті. Кездесуде мемлекеттік кірістер комитетінің қызметкері Жалпыға бірдей декларациялау басқармасының бас сарапшысы Н. Төлегенов сөз сөйледі, ол 2021 жылдан бастап жалпыға бірдей декларациялауды енгізу туралы айтты, сондай-ақ, әлемдік тәжірибе жалпыға бірдей декларациялауды қолдану салық базасын кеңейтуге және мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдердің өсуіне ықпал ететінін дәлелдейді. Бұл мемлекетке елдің дамуы мен әлеуметтік жобаларды шешуге көбірек инвестиция салуға мүмкіндік береді.

Айта кетейік, Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялау – қазақстандықтар үшін ең өзекті мәселелердің бірі және бұл жаңашылдық мемлекеттік қызметшілер тарапынан көптеген мәселелерді тудырды. Кездесуде декларация тапсыру мерзімі және еgov.kz-те 250.00 нысаны бойынша салық есептілігін тапсыру бойынша тест режимін қолдану туралы сұрақтарға жауаптар берілді.

Естеріңізге сала кетейік, бірінші кезеңде 2021 жылы декларацияны мемлекеттік қызметшілер, олардың жұбайлары мен оларға теңестірілген адамдар, олардың жұбайлары тапсырады.

2023 жылы оларға білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт саласын қоса алғанда, мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері, олардың жұбайлары қосылады.

2024 жылы декларацияны міндетті түрде заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және олардың жұбайлары, жеке кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары тапсырады.

2025 жылы – халықтың қалған санаты.