MMakazhanova

Салықтық зерттеп-қарау

Салықтық зерттеп-қарау  «Салық және басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 70-бабы бойынша салық төлеушінің (салық агентінің) тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша жұмыс уақытында жүргізіледі. Салықтық зерттеп-қарау нәтижелері бойынша салықтық               зерттеп-қарау актісі жасалады.

Жүргізілген салықтық зерттеп-қарау нәтижесінде салық төлеушінің тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жерінде іс жүзінде жоқ екені анықталған жағдайда, салық органы мұндай салық төлеушіге салық төлеушінің орналасқан жерін (жоқ екенін) растау туралы хабарлама жібереді.

           Салық органы көрсетілген хабарламаны жіберген күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде салық төлеуші салық органына келу тәртібімен салықтық зерттеу кезінде болмау себептері туралы жазбаша түсіндірме беруге міндетті.

Салықтық зерттеп-тексеру кезінде болмау себептері туралы жазбаша түсіндірмеге салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелері міндетті түрде қоса беріледі:

жылжымайтын мүлікке меншік (оны пайдалану) құқығын растайтын құжат;

орналасқан жері ретінде мәлімделген жылжымайтын мүлік меншік құқығында болатын жеке тұлғаның жазбаша келісімі салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжат болып табылады.

Салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжаттың көшірмесін нотариат куәландыратын және оны салық органына ұсынатын күндер арасындағы мерзім он жұмыс күнінен аспауға тиіс.

Салық төлеуші өзінің банктік шоттары бойынша шығыс операциялары тоқтатыла тұрған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде салық органына өзі келу тәртібімен салықтық зерттеп-қарау кезінде орналасқан жерінде болмау себептері туралы жазбаша түсінік ұсынуға міндетті.

Салық төлеуші осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген талапты орындамаған жағдайда, салық органы осы Кодекстің 85-бабының                                    4-тармағында айқындалған тәртіппен мұндай салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығаруды жүргізеді.

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

Налоговое обследование

Согласно статьи 70  Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» налоговое обследование проводится в рабочее время по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика (налогового агента). По результатам налогового обследования составляется акт налогового обследования.

В случае установления в результате налогового обследования, фактического отсутствия налогоплательщика по месту нахождения, указанному в регистрационных данных, налоговый орган направляет такому налогоплательщику уведомление о подтверждении места нахождения (отсутствия) налогоплательщика.

В течение двадцати рабочих дней с даты  направления налоговым органом уведомления, налогоплательщик обязан в явочном порядке представить в налоговый орган письменное пояснение о причинах отсутствия в момент налогового обследования с приложением нотариально засвидетельствованных копий документов, подтверждающих место нахождения налогоплательщика.

Документом, подтверждающим место нахождения налогоплательщика, является один из следующих документов:

подтверждающий право собственности на недвижимое имущество (пользования им);

письменное согласие физического лица, на праве собственности которого находится недвижимое имущество, заявленное в качестве места нахождения.

Срок между датами нотариального засвидетельствования копии документа, подтверждающего место нахождения налогоплательщика, и его представления в налоговый орган не должен превышать десять рабочих дней.

          Налогоплательщик в течение пяти рабочих дней со дня приостановления расходных операций по его банковским счетам обязан в явочном порядке представить в налоговый орган письменное пояснение о причинах отсутствия по месту нахождения в момент налогового обследования.

В случае неисполнения налогоплательщиком требования, налоговый орган производит снятие такого налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость в порядке, определенном пунктом 4 статьи 85 настоящего Кодекса.

 Департамент государственных доходов по г.Нур-Султан

Артық төленген мемлекеттік бажды қайтару ерекшеліктері

Салық төлеушілер көбінде  төленген мемлекеттік баж салықтарын қайтарып алу жағдайларына көп ұшырап жатады.  Мұның себебі әртүрлі, кейбір жағдайларда салық органының  дұрыс көрсетілмеуі, басқа адамдардан қате төлеу немесе істі тоқтату.  Бірақ, дегенмен, мұндай төлемдерді қайтару процедурасын бәрі бірдей біле бермейді.  Осыған байланысты, осы мақалада біз мемлекеттік баждарды қайтару тәртібін түсіндіргіміз келеді.

         «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 108-бабына сәйкес мемлекеттік баждың артық төленген сомасы келесі жағдайларда ішінара немесе толық көлемде қайтарылады.

         Мемлекеттік баждың артық төленген сомасын қайтаруды оның төленген жері бойынша салық органы қайтаруға арналған салықтық өтініш берілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік баж сомасы есепке жазылған бюджеттік сыныптаманың тиісті кодынан салық төлеушінің банктік шотына аударылады.

Жоғарыда келтірілген тәртіпке сәйкес мемлекеттік баждың артық төленген сомасын қайтаруға арналған құжаттар салық органына мемлекеттік баждың мұндай сомасы бюджетке төленген күннен бастап үш жыл мерзім өткенге дейін ұсынылуға тиіс.

Мемлекеттік баж:

– талап қоюшы талап қоюдан бас тартқан;

-талап қоюшы өз талаптарын азайтқан;

-сот бұйрығының күші жойылған жағдайларда қайтарылмайды.

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

Особенности возврата уплаченных сумм государственной пошлины

Налогоплательщики часто сталкиваются с такой ситуацией,  когда приходится  возвращать уплаченную государственную пошлину. Причиной тому разная, в некоторых случаях неправильное указание налогового органа, ошибочная оплата от других лиц или прекращение дела. Но, однако, не все знают порядок возврата таких платежей. В связи  с чем, в данной статье мы  хотели разъяснить  порядок возврата государственной пошлины. 

Согласно статье 108 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» излишне уплаченная сумма государственной пошлины подлежит возврату частично или полностью.

         Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится налоговым органом на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и документа соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность возврата или вступившего в законную силу решения суда.

 Возврат производится по месту ее уплаты на банковский счет налогоплательщика с соответствующего кода бюджетной классификации, на который была зачислена сумма государственной пошлины, в течение десяти рабочих дней со дня подачи налогового заявления на возврат.

Документы на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины, предусмотренные настоящей статьей, должны быть представлены в налоговый орган до истечения трехлетнего срока со дня уплаты такой суммы государственной пошлины в бюджет.

Государственная пошлина не возвращается в случаях:

-отказа истца от иска;

-уменьшения истцом своих требований;

-отмены судебного приказа.

Департамент государственных доходов по г.Нур-Султан

Хабарландыру!

Құрметті салық төлеушілер! Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті жеке тұлғаларға 2018 жылғы мүлік пен жер салығын ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін төлеу қажеттігін хабарлайды.

Есебі мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін берешегінің жоқ (бар) екендігі және алдағы төлемдер туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кірістер комитетінің – kgd.gov.kz сайтынан көруге болады. Көрудің екі тәсілі бар:

1) келесі қадамдық нұсқаулық бойынша:

kgd.gov.kz > Электрондық сервистер > бизнеске көмек > берешектің болмауы (болуы)  және алдағы төлемдер туралы мәліметтер > жеке тұлғаның ЖСН енгізу > суретте берілген кодты енгізу > “нәтижені алу” батырмасын басу» арқылы;

2) қысқа сілтеме бойынша: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-upcoming-payments-web

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

Объявление!

Уважаемые налогоплательщики! Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан сообщает о необходимости уплаты налога на имущество и земельного налога  физических лиц за 2018 год не позднее 1 октября текущего года.

         Сведения об отсутствии (наличии) задолженности и предстоящих платежах, учет по которым ведется в органах государственных доходов можно просмотреть на сайте Комитета государственных доходов Республики Казахстан – kgd.gov.kz  двумя способами:

1)    по следующей пошаговой инструкции:

kgd.gov.kz > Электронные сервисы > Помощь бизнесу > Сведения об отсутствии (наличии) задолженности и предстоящих платежах > Ввести ИИН физического лица > Ввести заданный код на картинке > нажать кнопку «получить результат»;

2)    по короткой ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-upcoming-payments-web

Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан

Жеке тұлғалар үшін салықтық рақымшылық

Толығырақ сілтеме арқылы шолу бейнелерін көре аласыз.

Сілтеме : http://nursultan.kgd.gov.kz/kk/node/51075

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

Налоговая Амнистия для физических лиц

Подробнее Вы можете просмотреть обзорное видео пройдя по ссылке.

Ссылка : http://nursultan.kgd.gov.kz/ru/video/nalogovaya-amnistiya-dlya-fizicheskih-lic-6

Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан

Құрметті салық төлеушілер!

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 2018 жылдың «04» қазан сағ.: 15-00 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ғимаратында салық төлеушілер үшін: «Салық салудын өзекті мәселелер» тақырыбында кеңейтілген семинар өткізіледі.

Семинар жұмысына келесідей тұлғалар қатысады:

– Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы – Исақов Құлмұханбет Мирзахметұлы;

– ЖШС «ЦДБ Education» директоры – Шарафутдинова Альмира Зинатулловна;

– Филиал директоры – Нұр-Сұлтан қаласы бойынша  АҚ «БЖЗҚ» басқарушы директоры – Шарипов Мурат Турсынович;

– Нұр-Сұлтан қаласы бойынша АҚ «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» – филиал директоры – Касенова Айжан Сарсенбиевна;

– Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ҰАҚ «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» тармағының қоғамдық ақпараттандыру және шағымдар бөлімінің бастығы – Мусина Данара Нурлановна;

– Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің басқарма басшылары – Баймағамбетова С.К., Есмагамбетов А.Р., Ажгожина И.Т.;

– Орталық бухгалтерлер үйі, Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері  – Бекболсынова Алма Сартаевна.

Өткізілетін уақыты: 2019 жылдың «04» қазан сағ.: 15:00

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Қажымұқан Мұңайтпасов көшесі, 11,

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ғимаратының акт залында өтеді.

Аккредиттеу келесі нөмірлер бойынша: 22-60-65, 22-73-12.

Есіл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы: 95-31-01

Байқоңыр ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы: 48-18-95

Алматы ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы: 37-68-03

Сарыарқа ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы: 77-31-38;

77-31-16.

ІС-ШАРАҒА ҚАТЫСУ ҮШІН АККРЕДИТАЦИЯДАН ӨТУІ ҚАЖЕТ.

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

 

Уважаемые налогоплательщики!

Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан 04 октября 2019 года в 15 – 00 часов в здании Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва проводит расширенный семинар для налогоплательщиков на тему: «Актуальные вопросы по налогообложению».

В работе семинара примут участие:

– руководитель Департамента государственных доходов по городу

Нур-Султан  – Исаков Кулмуханбет Мирзахметович;

-директор ТОО «ЦДБ Education» – Шарафутдинова Альмира Зинатулловна;

-директор филиала – управляющий директор АО «ЕНПФ» по городу Нур-Султан – Шарипов Мурат Турсынович;

-директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по городу Нур-Султан – Касенова Айжан Сарсенбиевна;

-руководитель отдела по информированию населения и рассмотрению обращений филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Нур-Султан – Мусина Данара Нурлановна;

-руководители управлений Департамента государственных доходов по городу Нур-Султан – Баймагамбетова С.К., Есмагамбетов А.Р., Ажгожина И.Т.;

-Центральный Дом бухгалтера, профессиональный бухгалтер РК – Бекболсынова Алма Сартаевна.

 

Дата и время проведения: 04 октября 2019 года, 15:00

Место проведения: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана 11, актовый зал Евразийского национального университета им.Л.Н. Гумилева.

Аккредитация проводится по телефонам: 22-60-65, 22-73-12.

Управление государтсвенных доходов по Есильскому району: 95-31-01

Управление государтсвенных доходов по Байконурскому району: 48-18-95

Управление государтсвенных доходов по Алматинскому району: 37-68-03

Управление государтсвенных доходов по Сарыаркинскому району: 77-31-38;

77-31-16.

ДЛЯ УЧАСТИЯ  В МЕРОПРИЯТИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ АККРЕДИТАЦИЮ.

Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан