MMakazhanova

СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИЕ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СВЫШЕ 1 МЛН.ТЕНГЕ по состоянию на 3 ноября 2019г

http://nursultan.kgd.gov.kz/ru/news/spisok-fizicheskih-lic-imeyushchie-nalogovuyu-zadolzhennost-svyshe-1-mlntenge-po-sostoyaniyu-na

Құрметті салық төлеушілер!

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке кәсіпкерлердің патент негізінде арнаулы салық режимін қолдану жөніндегі талаптарды өзгерту бөлігінде салық кодексінің нормалары күшіне енеді.

            Осылайша, салық кодексімен 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қызмет түрлерінің шектеулі тізбесі енгізіледі (32 түрі), оларды жүзеге асыру кезінде патентті қолдану құқығы сақталады.

            Қызмет түрі рұқсат етілген тізбеге енгізілмеген салық төлеушілер салық салудың көрсетілген режимдерінің біріне көшуі керек:

            -оңайлатылған декларация негізінде немесе тіркелген шегерімді пайдалана отырып арнаулы салық режимі;

            -салық салудың жалпы белгіленген тәртібі.

            Патент режимін қолданатын дара кәсіпкерлер патенттен басқа салық режимдеріне көшу үшін салық салу режимін таңдауды анықтау және салық органдарына электронды түрде (салық төлеушінің кабинеті арқылы) немесе қағаз тасығышта хабарлама (салық салудың қолданылатын режимі туралы хабарлама) жіберу қажет.

            Бұл ретте мұндай дара кәсіпкерлер хабарламада дұрыс рәсімдеу үшін таңдалған салық салу режимін, ал себебі ретінде – күнін міндетті түрде көрсете отырып, патентті қолдану шарттарына сәйкес келмейтінін – 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап көрсетуі қажет.

            Көрсетілген хабарлама 2020 жылғы 1 қаңтарға дейінгі мерзімде ұсынылмаған жағдайда, салық органдары мұндай салық төлеушілерді тек Жалпыға бірдей белгіленген салық салу тәртібіне ғана аударуға міндетті болады, одан шағын бизнес үшін басқа арнайы салық режимдеріне бір жылдан кейін ғана көшу мүмкін болады.

Кәсіпкерлер өтетін басқа АСР қолданудың артықшылықтары

            Мемлекет басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ» атты Жолдауын іске асыру шеңберінде арнайы салық режимдерін қолданатын және шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып танылатын кәсіпкерлер үш жыл мерзімге табыс салығын төлеуден босатылады.

            Есеп жүргізу мен салық есептілігін ұсынудың оңайлатылған тәртібі, бухгалтерлік есепті жүргізуден босату сақталады.

            Патент негізінде арнаулы салық режимін қолдану үшін рұқсат етілген қызмет түрлерінің тізбесі:

такси қызметін; автомобиль көлігімен жүк тасымалдауды; шаштараз қызметтерін; маникюрді және педикюрді; сылақ жұмыстарын;ағаш ұсталығы мен ағаш шеберлігі жұмыстарын;еден жабу және қабырға қаптау жөніндегі жұмыстарды;бояу және шынылау жұмыстарын; сыйақы үшін немесе шарт негізінде жылжымайтын мүлікті басқаруды; фотография саласындағы қызметті; аударма (ауызша және жазбаша) ісін; мүліктік жалдауға (жалға) беруді; көлік құралдарын мүліктік жалдауға (жалға) беруді; ойын-сауық және спорттық керек-жарақтарды прокатқа және мүліктік жалдауға (жалға) беруді; бейнежазбалар мен дискілерді прокатқа беруді; басқа да жеке тұтыну заттарын және тұрмыстық тауарларды прокатқа беруді және мүліктік жалдауға (жалға) беруді; ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығын мүліктік жалдауға (жалға) беруді; есептеуіш техниканы қоса алғанда, кеңсе машиналары мен жабдығын мүліктік жалдауға (жалға) беруді; спорттық білім және бос уақытты ұйымдастыру мамандарына білім беру саласында көрсетілетін қызметтерді; мәдениет саласындағы білім берудің көрсетілетін қызметтерін; басқа да білім беру саласында көрсетілетін қызметтерді; қосалқы білім беру қызметтерін; өнер саласындағы қызметті; компьютерлерді және перифериялық жабдықты жөндеуді; коммуникациялық жабдықты жөндеуді; жеке тұтыну заттарын және тұрмыстық тауарларды жөндеуді; ветеринариялық көрсетілетін қызметтерді; жер учаскелерін өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді; тұрғын үй-жайларды жинау және үй шаруашылығын жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтерді; базарларда, вокзалдарда жүк тасушылар көрсететін қызметтерді; музыкалық аспаптарды жасауды және жөндеуді; үй жануарларын бағуды.

 

Нұр – Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

Уважаемые налогоплательщики!

С 1 января 2020 года вступают в силу нормы Налогового кодекса в части изменения требования по применению индивидуальными предпринимателями специального налогового режима на основе патента.

Так, Налоговым кодексом с 1 января 2020 года вводится ограниченный перечень видов деятельности (32 вида), при осуществлении которых сохраняется право применения патента.

Тем налогоплательщикам, вид деятельности которых не включен в разрешенный перечень, следует перейти на один из указанных режимов налогообложения:

специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или с использованием фиксированного вычета;

общеустановленный порядок налогообложения.

Для перехода с патента на другие налоговые режимы  индивидуальным предпринимателям, применяющим режим патента, необходимо определиться с выбором режима налогообложения и направить в налоговые органы в электронном виде (через кабинет налогоплательщика) или на бумажном носителе уведомление (уведомление о применяемом режиме налогообложения).

При этом таким индивидуальным предпринимателям для правильного оформления в уведомлении необходимо указать  выбранный режим налогообложения, а в качестве причины – несоответствие условиям применения патента с обязательным указанием даты –  с 1 января 2020 года.

При непредставлении указанного уведомления в срок до 1 января 2020 года налоговые органы будут обязаны перевести таких налогоплательщиков исключительно на общеустановленный порядок налогообложения, перейти с которого на другие специальные налоговые режимы для малого бизнеса возможно только через год.

Преимущества применения других  СНР, на которые перейдут предприниматели

Предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства в рамках реализации Послания Главы государства  от 2 сентября 2019 года «КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА» получат освобождение от уплаты налогов на доходы сроком на три года.

Сохраняется упрощенный порядок ведения учета и представления налоговой отчетности, освобождение от ведения бухгалтерского учета.

 

Перечень разрешенных видов деятельности для применения специального налогового режима на основе патента:

деятельность такси, грузоперевозки автомобильным транспортом, парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, штукатурные работы, столярные и плотницкие работы, работы по покрытию полов и облицовке стен, малярные и стекольные работы, управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе, деятельность в области фотографии, переводческое (устное и письменное) дело, сдача в имущественный наем (аренду), в т.ч. транспортных средств, прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря, прокат видеозаписей и дисков, прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования, сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику, услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга, услуги образования в сфере культуры, услуги в области прочего образования, вспомогательные образовательные услуги, деятельность в области искусства, ремонт компьютеров и периферийного оборудования, ремонт коммуникационного оборудования, ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров, ветеринарные услуги, услуги по обработке земельных участков, услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, услуги носильщиков на рынках, вокзалах, изготовление и ремонт музыкальных инструментов, выпас домашних животных.

 

Департамент государственных доходов по г.Нур-Султан

Возобновлена акция «Борышкер – 2019»

Департамент государственных доходов по г.Нур-Султан (далее – ДГД по г.Нур-Султан) сообщает о возобновлении совместных рейдовых мероприятий в г.Нур-Султан с сотрудниками дорожной полиции и региональной палатой частных судебных исполнителей.    

В рамках оперативно-профилактических мероприятий принимаются меры по взысканию задолженности с физических лиц путем вручения уведомлений о погашении налоговой задолженности, а также ограничение в использовании автотранспортного средства должника (помещение на штрафстоянку) по вынесенным Постановлениям о возбуждении исполнительного производства частных судебных исполнителей.

По состоянию на 3 ноября текущего года 32 733 физических лиц имеют налоговую задолженность по налогу на транспортные средства в сумме 1 219,0 млн.тенге, за истекшие периоды.

По результатам совместного рейда, 7 ноября текущего года было вручено 16 уведомлений физическим лицам о погашении налоговой задолженности, 2 автотранспортных средств помещены на штрафстоянку, 1 физическим лицом произведена оплата налоговой задолженности.

Напоминаем, что 31 декабря текущего года истекает срок уплаты налога на транспортные средства на 2019 год.

Таким образом, ДГД по г.Нур-Султан доводит до сведения физических лиц, имеющих задолженность, погасить ее в срочном порядке, не дожидаясь принятия принудительных мер взыскания. Сведения о суммах налоговой задолженности можно получить на портале КГД МФ РК kgd.gov.kz в разделе «Электронные сервисы» инструмент «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности». Также информация о вынесенных Постановлениях о возбуждении исполнительного производства доступна на портале МЮ РК adilet.gov.kz.

Департамент государственных доходов по г.Нур-Султан

«Борышкер – 2019» акциясы қайта басталды

 

Нұр – Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті (келесіде – Нұр – Сұлтан қаласы бойынша МКД) жол полициясы қызметкерлерімен және жеке сот орындаушыларының аймақтық палатасымен бірлескен Нұр – Сұлтан қаласында рейдтік іс-шаралардың басталғандығын хабарлайды.

Жедел-алдын алу шараларының аясында жеке тұлғалардың қарызын өндіріп алу үшін салық берешегін өтеу туралы хабарлама беру арқылы, сондай-ақ жеке сот орындаушыларының атқарушылық іс жүргізуін қозғау туралы шығарылған қаулыларға сәйкес борышкердің автокөлігін пайдалануды шектеуді (автотұраққа орналастыру) бойынша шаралар қабылдануда.

Ағымдағы жылдың 3 қарашасындағы жағдайы бойынша 32 733 жеке тұлғаның көлік құралдары салығы бойынша өткен кезеңдер бойынша 1 219,0 млн. теңге сомасында салықтық берешегі бар.

Бірлескен рейдтің нәтижелері бойынша ағымдағы жылдың 7 қарашасында жеке тұлғаларға салық қарызын өтеу туралы 16 хабарлама жіберілді, автокөлік тұрағына 2 автокөлік қойылды, 1 жеке тұлғамен салық қарызы төленген.

Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы жылдың 31 желтоқсанында 2019 жылға көлік құралдары салығын төлеу мерзімі аяқталады.

Осылайша, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша МКД берешектері бар адамдардың назарына, ықпал ету шараларын қабылдауды күтпестен, оны тез арада төлеуге шақырады. Салық қарызының мөлшері туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында kgd.gov.kz «Электрондық қызметтер» құралы «Салық қарызының болмауы (болуы) туралы ақпарат» бөлімінен алуға болады. Сондай-ақ, атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қабылданған шешімдер туралы ақпарат Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің adilet.gov.kz порталында орналастырылған.

Нұр – Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

Ашық есік күні

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Сарыарқа ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасында 2019 жылғы 31 қазан күні Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауының және «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының іске асырылуын жария ету шеңберінде  салық  заңнамаларын түсіндіру бойынша  салық төлеушілерге ашық есік күні өткізілді. Іс-шараға 33 салық төлеуші қатысты.

Салық төлеушілерден келесі сұрақтар қойылды.

–  Көлік,жер  және мүлік салықтарының төлеу мерзімдері;

–  Тауарлардағы электрондық сауда  және жекелеген қызмет түрлері?

Салық төлеушілердің сұрақтарына Басқарма қызметшілері толық ақпарат берді.