Электронная торговля товарами

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере электронной торговли товарами подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности.

 При этом постановка на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности — электронная торговля товарами, производится на основании уведомления о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», в соответствии со вторым абзацем пункта 4 статьи 88 Налогового кодекса (Уведомление размещено на данном сайте, вкладка «Электронная торговля»).

 Данное уведомление, представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности.

 Комитет государственных доходов Министерства финансов в течение следующего рабочего дня будет размещать список налогоплательщиков (НП) на интернет-ресурсе Комитета (вкладка Электронная торговля).

 В соответствии с пунктом 3 статьи 293 Налогового кодекса налогоплательщик, осуществляющий электронную торговлю товарами, уменьшает корпоративный подоходный налог, исчисленный в соответствии со статьей 302 Налогового кодекса, на 100 процентов.

 Положения данного пункта применяются в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами, с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшего по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90 процентов совокупного годового дохода.

 При несоблюдении данного условия налогоплательщик не вправе применять положения данной статьи.

 Уменьшение облагаемой суммы дохода индивидуального предпринимателя на облагаемый доход индивидуального предпринимателя, осуществляющего электронную торговлю товарами, производится в случае, если доходы от осуществления электронной торговли товарами с учетом превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникших по операциям по такой деятельности, составляют не менее 90 процентов дохода индивидуального предпринимателя, полученного совокупно за налоговый период.

 При несоблюдении данного условия индивидуальный предприниматель не вправе применять положения абзацев третьего и четвертого части первой данного пункта.

На основании полученных сведений от налогоплательщиков, банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, а также выписанных налогоплательщиками ЭСФ, будет производиться автоматизированный камеральный контроль по соблюдению норм Законодательства.

 

 ДГД по ЗКО

 

 

Тауарлармен электрондық сауда.

 

 

 Тауарлармен электрондық сауда саласындағы қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қоюға жатқызылады.

 Сонымен қатар, тауарлармен электрондық саудада жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою, Салық кодексінің 4-бабының екінші абзацына сәйкес, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалатын тәртіппен, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның (Хабарлама осы сайттың «Электрондық сауда» қосымша парақшасында орналасқан ) негізінде жүргізіледі.

 Аталған хабарлама, салық органына жекелеген қызмет түрін жүзеге асыру басталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады.

 Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті келесі жұмыс күн ішінде Комитеттің интернет-ресурсына (Электрондық сауда қосымша парақшасы) салық төлеушілердің тізімі орналастырылады.

 Салық кодексінің 293-бабы 3-тармағына сәйкес, тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеуші Салық кодексінің 302 бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтады.

 Егер тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асырудан түсетін, осындай қызмет жөніндегі операциялар бойынша туындаған оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі ескерілген кірістер жылдық жиынтық кірістің кемінде 90 пайызын құраған жағдайда, осы тармақтың ережелері қолданылады.

 Осы шарт сақталмаған кезде, салық төлеуші осы баптың ережелерін қолдануға құқылы емес.

 Дара кәсіпкер кірісінің салық салынатын сомасын тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын дара кәсіпкердің салық салынатын кірісіне азайту, егер осындай қызмет операциялары бойынша пайда болған теріс бағамдық айырма сомасынан оң бағамдық айырма сомасының асып кетуі ескеріле отырып, тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асырудан түсетін кірістер дара кәсіпкердің салықтық кезең үшін жиынтық түрде алған кірісінің кемінде 90 пайызын құраса, жүргізіледі. Бұл шарт сақталмаған кезде дара кәсіпкер осы тармақтың бірінші бөлігі үшінші және төртінші абзацтарының ережелерін қолдануға құқылы емес.

Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, тауарлармен электронды сауданың тасымалдауға, тауарлар жеткізілетін тұлғалардан және СТ-мен көшіріп алған ЭШФ-ның ақпараттарына сәйкес, заңдылықтардың сақталуына байланысты автоматтандырылған қамералдық бақылау жүргізіледі

 

 БҚО бойынша МКД

 

22 февраля 2019, 11:29

Источник, интернет-ресурс:

https://www.zakon.kz/4959125-elektronnaya-torgovlya-tovarami.html 

Автор: Айжан Ержанова