Отражение в декларации безналичного оборота с применением трехкомпонентной интегрированной информационной системы

Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 241-VІ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес – среды и регулирования торговой деятельности» внесены изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

В целях стимулирования безналичных платежей для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации предусмотрено невключение безналичного оборота, совершенного с обязательным применением трехкомпонентной интегрированной информационной системы, в порог по НДС в размере 114 184 МРП, а также в предельный доход для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации за полугодие – 70 048 МРП.

В связи с чем, Комитетом государственных доходов разрабатываются Приказ об утверждении требований к трехкомпонентной интегрированной системе и порядку ее учета, передаче банками второго уровня данных по безналичным платежам, а также вносятся дополнения в формы налоговой отчетности (ФНО 910.00, 911.00) по отражению данных об установке контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и передачи данных либо трехкомпонентной интегрированной системы, и доходах, полученных путем безналичных расчетов.

ДГД по ЗКО

 

Үш құрамдасты интеграцияланған ақпараттық жүйені қолдана отырып, қолма-қол ақшасыз айналым декларациясында көрсету

 

2019 жылғы 2 сәуірдегі № 241-VI «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес-ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) өзгерістер мен толықтыруларға енгізілді.

Оңайлатылған декларация негізіндегі арнулы салық режимін пайдаланатын дара кәсіпкерлермен қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды ынталандыру мақсатында ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою мақсаттары үшін 114 184 АЕК мөлшеріндегі айналымға, сондай-ақ оңайлатылған декларация негізіндегі арнулы салық режимін пайдалану бойынша АЕК-тің 70 048 еселенген мөлшері шегіндегі көрсетілген кірісіне, үш құрамдасты интеграцияланған жүйені міндетті түрде қолдана отырып, қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар арқылы алған кірістері қосылмайды.

Осыған байланысты, Мемлекеттік кірістер комитеті Үш құрамдасты интеграцияланған жүйеге және оны есепке алуға қойылатын талаптарды, оны орнату және қолдану тәртібін, екінші деңгейдегі банктердің қолма-қол ақшасыз есеп айырысу туралы деректерді беру туралы бұйрықты, сондай-ақ үш құрамдасты интеграцияланған жүйе немесе деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасы орнату туралы ақпаратты және қолма-қол ақшасыз есеп айырысудан алынған кірістерді көрсету үшін (СЕН 910.00, 911.00) салықтық есептілік нысандарына өзгерістер енгізіледі.

БҚО бойынша МКД

14 мая 2019, 11:21
Источник, интернет-ресурс:https://www.zakon.kz/4969461-otrazhenie-v-deklaratsii-beznalichnogo.html
Автор: Исполнительная дирекция Палаты НК