Сауда объектілері және сауда базарларында жалға беру (пайдалану) шарттарының тізілімі бойынша салық есебі

Разместил: aizhan_pnk Размещено: 16 июля 2018 09:20 Категория: Новости казахстанской экономики Просмотров: 128

Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінде қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушілер (салық агенті) салықтық есептілікті әрбір қызмет түрі бойынша және салық режимі бойынша бөлек жасайды.

Сауда базарларында немесе сауда орындарында сауда орындарын жалға берумен айналысатын тұлғалар жалға берілген сауда орындары туралы 871,000 нысанды жалға беру келісім шарттарының тізілімін тіркелген жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына жыл сайын келесі жылдың 31 наурызына дейін ұсынуы тиіс.

Салық есептілігі тізілімнің өзінен (871.00-нысан) және Салық кодексінің 206-бабы 2-тармағына сәйкес есепті кезең үшін сауда объектілерін, сауда объектілеріндегі, оның ішінде сауда базарларындағы сауда орындарын жалға (пайдалануға) беретін салық төлеушілердің жалға беру (пайдалануға) шарттары бойынша мәліметтерді көрсетуге арналған оған қосымшадан (871.01-нысан) тұрады.

Егер салық төлеушіде бірнеше сауда объектілері, оның ішінде сауда базарлары болса, 871.01- нысаны бойынша қосымша әрбір сауда объекті, оның ішінде сауда базары бойынша жеке толтырылады.

«Жалға беру (пайдалану) шарттарының тізілімі (871.00-нысан)» салық есептілігін жасау қағидалары Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы «12» ақпандағы №166 бұйрығына 65-қосымшамен бекітілген.

 

БҚО бойынша МКД 

Налоговая отчетность по реестрам договоров аренды по торговым объектам и торговым рынкам.

В Кодексе Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года (далее Налоговый кодекс) предусмотрено по налогоплательщикам (налоговым агентам), осуществляющие виды деятельности, для которых установлены различные условия режима налогообложения, составляют налоговую отчетность раздельно по каждому виду деятельности.

Лица, предоставляющие во временное владение и пользование торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках обязаны представлять реестры договоров аренды (пользования) по форме налоговой отчетности 871.00 и приложения к нему 871.01 которые составляются и представляются в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика, предоставляющего в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

 Реестр формы 871.00 имеет приложение т.е форму 871.01, предназначенное для отражения налогоплательщиками, предоставляющими в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках, сведений по договорам аренды (пользования) за отчетный период в соответствии с пунктом 2 статьи 206 Налогового кодекса.

При наличии у налогоплательщика нескольких торговых объектов, в том числе торговых рынков, приложение по форме 871.01 заполняется отдельно по каждому торговому объекту, в том числе торговому рынку.

Для правильности заполнения вышеуказанной формы утверждены правила составления налоговой отчетности «Реестр договоров аренды (пользования) (форма 871.00)», приложение 65 к приказу Министра финансовРеспублики Казахстан от «12» февраля 2018 года № 166

 

ДГД по ЗКО

 

13 июля 2018, 18:15

Источник, интернет-ресурс:

https://www.zakon.kz/4927994-sauda-obekt-ler-zh-ne-sauda.html 


Поделиться ссылкой: # # # # # # # # # # # #
Кто онлайн