Астана қаласының сауда базарларын салықтық тексеру.
Размещено: 26 декабря 2018 11:18 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 45
Астана қаласының сауда базарларын салықтық тексеру.Біз кез-келген мемлекеттің салықсыз өмір сүре алмайтындығын, қазынаны уақытылы толтыруын бақылауды және салықты салық қызметтерімен жүзеге асыратындығын білеміз. Салық саясатының маңызды құралдарының бірі салықтық тексерулер болып табылады.Астана қаласы Сарыарқа ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлерімен 12 қарашадан бастап Астана қаласының сауда базарларында бақылау-касса машиналарының және POS-терминалдардың болуы және қолданылуы, салықтық тіркелуі бойынша салықтық тексерулер жүргізілді.   Осы шараның жүргізілуі барысында көптеген бұзушылықтар, оның ішінде 25 сауда орындарында бақылау-касса машиналарының, 84 объектіде POS-терминалдардың болмауы, сонымен қатар лицензиясыз алкогольдік сусындарды сату бойынша 9 факт анықталды. Барлық заң бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылды, сонымен бірге бұзушылықты өздігінен жою қажеттілігі туралы түсіндірмелер берілді.       Бақылау-касса…

Қосылған құн салығынан босатылған айналымдар және импорты.
Размещено: 26 декабря 2018 10:35 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 45
Қосылған құн салығынан босатылғанайналымдар және импорты.Қазақстан Республикасының Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы кодесінің (бұдан әрі - Салық кодексі) 370 бабына сәйкес мыналар салық салынбайтын айналым болып табылады1) Салық кодексіне сәйкес қосылған құн салығынан босатылған, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым сонымен қатар өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылмайтын айналымдар.Мекен жайы белгіленбесе, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орны Салық кодексінің 378, 441 бабтарына сәйкес.3) Салық Кодексінің 394-бабында санамаланған тауарлар болып табылатын тауарлардың қалдықтары түріндегі айналым.2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілген Салық кодексінің 45-тарауында, қосылған құн салығынан босатылған айналымдар және импорттар айқындалған.Өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын қосылған құн салығынан босатылған тауарлармен, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер Салық кодексінің 394 бабының …

Тәуекелдерді басқару жүйесі
Размещено: 25 декабря 2018 12:58 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 56
Тәуекелдерді басқару жүйесіТәуекелдерді басқару жүйесі (бұдан әрі – ТБЖ) мемлекеттік кірістер органдары қызметінің ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Мемлекетке залал келтіруі мүмкін және (немесе) мүмкін салық төлеушінің салық міндеттемесін орындамау және (немесе) толық орындамау ықтималдығы тәуекел болып табылады.Мемлекеттік кірістер органдарының ТБЖ қолдануының негізгі мақсаттары:- жоғары қауіпті салаларға назар аудару және қолда бар ресурстарды неғұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;- салық салу саласындағы бұзушылықтарды анықтау бойынша мүмкіндіктерді арттыру;- қызметі бойынша тәуекелдің төмен дәрежесі белгіленген салық төлеушілерге қатысты салықтық бақылауды азайту.Осылайша, салық органдары келесі деректерді талдауды жүзеге асырады:- салық төлеушінің салық есептілігі;- салық төлеушінің қызметі туралы алынған мәліметтер.Сонымен қатар, осындай талдау нәтижелері негізінде салық органдары салық төлеушілерді олардың қызметін төмен, орташа немесе жоғары тәуекел дәрежесі санаттарына…

Система управления рисками
Размещено: 25 декабря 2018 12:58 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 170
Система управления рискамиСистема управления рисками (далее – СУР) является неотъемлемой составляющей деятельности органов государственных доходов. Риском является вероятность неисполнения и (или) неполного исполнения налогового обязательства налогоплательщиком, которые могли и (или) могут нанести ущерб государству.Основными целями применения органами государственных доходов СУР являются:-сосредоточение внимания на сферах повышенного риска и обеспечение более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;-увеличение возможностей по выявлению нарушений в сфере налогообложения;-минимизация налогового контроля в отношении налогоплательщиков, по деятельности которых определена низкая степень риска.Так налоговые органы осуществляют анализ следующих данных: - налоговые отчетности налогоплательщика;- полученные сведения о деятельности налогоплательщика.Вместе с тем, на основании результатов такого анализа налоговыми органами осуществляется категорирование налогоплательщиков …

«Онлайн бақылау-касса машиналарын қолдануға міндетті салық төлеушілер»
Размещено: 25 декабря 2018 12:54 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 56
«Онлайн бақылау-касса машиналарын қолдануға міндетті салық төлеушілер»Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің Сарыарқа ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы Салық Кодексінің нормаларын түсіндіру бойынша ағымдағы жылдың желтоқсан айында Сарыарқа аудандық кірістер басқарма қызметкерлері «Онлайн бақылау-касса машиналарын қолдануға міндетті салық төлеушілер» атты тақырыбында Коктал базарында жалға алушылар арасында  түсіндірме жұмыстары жүргізілді.Іс-шараға қатысушылар саны 100-ге жуық жеке кәсіпкерлерге таң болды.Жалға алушылар тарапынан келесі сұрақтар қойылды.- Патент негізінде жұмыс істеп жатқан Жеке кәсіпкерлер, оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режиміне кай аралықтан бастап өтеді.- базарда жұмыс істеп жатқан жалға алушылар онлайн бақылау-касса машиналарын қолдануда қыс мезгілінде  қатып калуына арызданып жатыр.Жеке кәсіпкерлердің  сұрақтарына Басқарма қызметкерлерінің тарапынан толықтай  ақпарат берілді…

«Предпринимательская деятельность для налогоплательщиков, обязанность применять Онлайн контрольно-кассовые машины».
Размещено: 25 декабря 2018 12:53 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 62
«Предпринимательская деятельность для налогоплательщиков, обязанность применять Онлайн контрольно-кассовые машины».Управлением государственных доходов по Сарыаркинскому району Департамента государственных доходов по городу Астана, в целях разьяснения норм Налогового Кодекса в декабре месяце текущего года должностными лицами Управления государственных доходов по Сарыаркинскому району были проведены семинары разьяснительного характера на тему: «Предпринмательская деятельность для налогоплательщиков, обязанность применять Онлайн контрольно-кассовые машины» среди арендаторов рынка Коктал.В мероприятии приняли участие 100 арендаторов.Арендаторами были заданы следущие вопросы:- Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента как должны перевестись на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.- НП осуществляющие предпринимательскую деятельность на рынке: Коктем жалуются на погодные условия для работы с онлайн ККМ…

Уважаемые налогоплательщики!
Размещено: 24 декабря 2018 15:30 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 50
Уважаемые налогоплательщики!Доводим до Вашего сведения, что  в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 88 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) организация обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемая уполномоченными организациями, указанными в подпункте 5) статьи 543 Налогового кодекса подлежат постановке на регистрационный учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности. В этой связи, необходимо предоставить в органы государственных доходов  Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности. Данное уведомление, представляется в налоговый орган не позднее трех рабочих дней до начала осуществления отдельного вида деятельности.Департамент государственных доходов по г.Астана

Құрметті салық төлеушілер!
Размещено: 24 декабря 2018 15:29 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 47
Құрметті салық төлеушілер!«Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»  Қазақстан Республикасы Кодексінің 88-бабының 1 тармақтың 9) тармақшасы бойынша (Салық кодексі) Салық кодексінің 543-бабының 5) тармақшасында аталған уәкілетті ұйымдар жүзеге асыратын қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды жүзеге асыратын салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушi ретінде тіркеу есебіне қоюға жататындығын назарларыңызға жеткіземіз. Осыған орай, мемлекеттік кірістер органдарына жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы Хабарламаны тапсыру қажет. Осы Хабарламаны салық органына жекелеген қызмет түрін жүзеге асырудан үш жұмыс күннен кешіктірілмей ұсынылуы қажет.Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

Салық төлеушілердің назарына!
Размещено: 24 декабря 2018 15:24 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 51
Салық төлеушілердің назарына!Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті, Салық кодексінің 298 бабының шарттарына сәйкес, 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін сатып алынған, бақыланатын шетелдік компанияға қатысу үлестерін тікелей немесе жанама немесе конструктивті иеленетін не оған тікелей немесе жанама немесе конструктивті бақылауы бар резидент бақыланатын шетел компаниясына қатысу (бақылау жасау) туралы өтінішті 2018 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей ұсынуға міндетті.Келесі салықтық кезеңдерде бақыланатын шетелдік компанияға қатысу (бақылау жасау) туралы өтініш есепті салықтық кезеңнен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірілмейтін мерзімде ұсынылады.Сонымен қатар, бүгінгі күні СЕӨЖ АЖ көрсетілген Өтінішті (023) электронды түрде тапсыру мүмкіндігі жүзеге асырылғанын хабарлаймыз.Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

К сведению налогоплательщиков!
Размещено: 24 декабря 2018 15:23 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 52
К сведению налогоплательщиков!Департамент государственных доходов по г.Астана, сообщает, что в соответствии с положениями статьи 298 Налогового Кодекса резидент, владеющий прямо или косвенно, или конструктивно долями участия либо имеющий прямой или косвенный, или конструктивный контроль в контролируемой иностранной компании, которые были приобретены до 1 января 2018 года, обязан представить заявление об участии (контроле) в контролируемой иностранной компании не позднее 31 декабря 2018 года по форме 023.В последующие налоговые периоды заявление об участии (контроле) в контролируемой иностранной компании представляется не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.Дополнительно сообщаем, что в настоящий момент в ИС СОНО реализована возможность представления указанного Заявления (ф. 023) в электронном виде.Департамент государственных доходов по г.Астана

Кто онлайн