Пеня на не уплаченную в срок сумму налогов и платежей в бюджет
Размещено: 25 апреля 2018 15:21 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 768
Пеня на не уплаченную в срок сумму налогов и платежей в бюджет       В соответствий со статьей 117 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 121-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), пеней признается начисляемый на не уплаченную в срок сумму налогов и платежей в бюджет, в том числе авансовых и (или) текущих платежей по ним.          Пеня начисляется в лицевых счетах ежедневно за неисполнение налогового обязательства в установленные сроки. Сумма пени начисляется и уплачивается независимо от применения других способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства по уплате налогов, платежей в бюджет, мер принудительного взыскания и иных мер ответственности за нарушение налогового законодательства Республики Казахстан. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате налогов и платежей в бюджет, начиная со…

Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов
Размещено: 24 апреля 2018 09:15 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 286
Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов     Неудержание или неполное удержание налоговым агентом сумм налогов, подлежащих удержанию и (или) перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, -влечет штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти процентов от неудержанной суммы налогов и других обязательных платежей.     Неперечисление или неполное перечисление налоговым агентом удержанных сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, -влечет штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, на субъектов малого предпринимательства…

Салықтық есепке алу қағидалары
Размещено: 20 апреля 2018 17:02 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 282
Салықтық есепке алу қағидаларыСалық төлеуші (салық агенті) салықтық есепке алуды жүргізуді салықтық заңнамалармен белгіленген тәртіппен және шарттарға сәйкес есепке жазу әдісі бойынша теңгемен жүзеге асырады.Есепке жазу әдісі  операциялар мен өзге де оқиғалардың нәтижелері ақшаны немесе оның баламасын алған немесе төлеген күннен бастап емес, олардың жасалу фактісі бойынша, оның ішінде мүлікті өткізу немесе кіріске алу мақсатында жұмыстар орындалған, қызметтер ұсынылған, тауарлар сатып алушыға немесе оның сенім білдірілген тұлғасына тиеп-жөнелтілген және берілген күннен бастап танылатын есепке алу әдісі болып табылады.Салық төлеуші (салық агенті) салықтық кезеңнің қорытындылары бойынша салықтық есепке алу негізінде салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындайды және салықтар мен бюджетке төленетін төлемдерді есептейді.Салық салу мақсатында бағамдық айырманы есепке алу, оның ішінде бағамдық айырма сомасын айқындау халықаралық қаржылық есептілік…

Правила налогового учета
Размещено: 20 апреля 2018 17:01 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 308
Правила налогового учетаНалогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета в тенге по методу начисления в порядке и на условиях, определенных налоговым законодательством Республики Казахстан.Метод начисления является методом учета, согласно которому результаты операций и прочих событий признаются по факту их совершения. То есть  со дня выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки и передачи товаров покупателю или его доверенному лицу с целью реализации или оприходования имущества.Налогоплательщик (налоговый агент) на основе налогового учета по итогам налогового периода определяет объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, и исчисляет налоги и платежи в бюджет.В соответствии с Налоговым кодексом учет курсовой разницы, в том числе определение суммы курсовой разницы, в целях налогообложения осуществляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском…

«Тауарлармен электрондық сауда жасау артықшылықтары»
Размещено: 13 апреля 2018 15:30 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 403
«Тауарлармен электрондық сауда жасау артықшылықтары»Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер Департаментінің Есіл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексінің (Салық кодексі) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI ЗРК электронды тауарларды саудалауды салықтық басқаруға қатысты нормаларын нақтылау мақсатында төмендегілер туралы хабарлайды.Салық салу мақсаттары үшін Салық кодексінің 1-бабының 65) тармақшасы тауарлардағы электрондық сауда тұжырымдамасы айқындаған.Тауарлармен электрондық сауда – бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде:тауарларды өткізу жөніндегі мәмілелерді ресімдеу электрондық нысанда жүзеге асырылса;тауарлар үшін ақы төлеу қолма-қол емес төлеммен жүргізілсе;тауарларды сатып алушыға (алушыға) жеткізетін өз қызметі болса не жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді, курьерлік және (немесе) пошталық қызметті жүзеге асыратын тұлғалармен…

«О преимуществах электронной торговли товарами»
Размещено: 13 апреля 2018 15:30 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 292
«О преимуществах электронной торговли товарами»В целях разъяснения норм Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК, относительно налогового администрирования электронной торговли товарами, Управление государственных доходов по Есильскому району сообщает следующее.Для целей налогообложения, подпунктом 65) статьи 1 Налогового кодекса определено понятие электронная торговля товарами.Электронная торговля товарами – это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет-магазин и (или) интернет-площадку при одновременном соблюдении следующих условий:    оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме;    оплата за товары производится безналичным платежом;    наличие собственной службы доставки товаров…

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И (ИЛИ) ПЛАТ.
Размещено: 3 апреля 2018 19:39 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 273
ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И (ИЛИ) ПЛАТ. Одной из государственных услуг, предоставляемых органами государственных доходов является изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат предусмотренных положениями главы 6 Кодекса Республики Казахстан « О налогах и других обязательных платежей в бюджет» от 25 декабря 2017 года № 120-VI.Изменением сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат, признается изменение срока их уплаты на более поздний срок либо продление сроков погашения налоговой задолженности, не применяются в отношении сумм штрафов.Под платами в данном случае понимаются платы за: пользование земельными участками; пользование водными ресурсами поверхностных источников; эмиссии в окружающую среду.Осуществляется изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат в форме отсрочки, рассрочки по уплате налогов и (или) плат, исчисленных…

САЛЫҚТАР ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТӨЛЕМДЕРДІ ТӨЛЕУ БОЙЫНША САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕНІ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІН ӨЗГЕРТУ.
Размещено: 3 апреля 2018 19:38 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 212
САЛЫҚТАР ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТӨЛЕМДЕРДІ ТӨЛЕУ БОЙЫНША САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕНІ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІН ӨЗГЕРТУ.  Мемлекеттік кіріс органдары ұсынатын мемлекеттік қызметтердің бірі Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» кодексінің 6 бабының ережелерінде қарастырылған  салықтар және (немесе) төлемдерді төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту болып табылады.Салықтар және (немесе) төлемдерді төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту деп салықтық берешекті өтеу мерзімін кешірек мерзімге  ұзартуды айтады, ол айыппұл сомасына қатысты қолданылмайды. Аталған жағдайда төлем деп: жер телімін пайдалану ақысын. Беттік су көздерінен су ресурстарын пайдалануды, қоршаған орта эмиссиясын түсінеді. Салықтарды және (немесе) төлемдерді төлеу бойынша салықтық міндеттемелерді орындау мерзімін өзгерту мерзімін кейінге шегеру, салық төлеушіге есептелген салықтарды және…

Кеден одағында тауарлардың импорты кезінде қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі
Размещено: 3 апреля 2018 19:34 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 184
Кеден одағында тауарлардың импорты кезінде қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібіКеден одағында тауарлардың импорты кезінде қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының «Бюджетке төленетін салық және басқада төлемдер» Кодексінің 456 бапқа сәйкес жүргізіледі:    Аталған баптың 2 тармағына сәкес кеден одағына мүше мемлекеттердiң аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың, оның ішінде алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу өнімдері болып табылатын тауарлардың импорты кезінде салық төлеуші импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі, оның ішінде лизинг шарттары (келісімшарттары) бойынша декларацияны, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, салық кезеңінен кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей, өзінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына қағаз жеткізгіште және электрондық нысанда не электрондық нысанда табыс етуге міндетті.Салық төлеуші салық органына импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар…

Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в Таможенном союзе
Размещено: 3 апреля 2018 19:34 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 396
Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в Таможенном союзеВ соответствии статьи 456 Кодекса Республики Казахстан  «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 120-VI от 25.12.2017 года (далее - Налоговый кодекс) производится порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товара в Таможенном союзе.Согласно с пунктом 2 статьи 456 Налогового Кодекса при импорте товаров, в том числе товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья, на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту нахождения (жительства) декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам, в том числе по договорам (контрактам) лизинга, на бумажном носителе и в электронной форме либо электронной форме не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом, если иное не установлено настоящим пунктом.Одновременно с…

Кто онлайн