Порядок предоставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе
Размещено: 15 марта 2019 17:50 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 33
Порядок предоставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе   Налоговый орган на основании запроса о предоставлении сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, предоставляет такие сведения в органы юстиции - не позднее пяти рабочих дней со дня поступления запроса, а также другим государственным органам и (или) лицам, предоставление которым предусмотрено законодательством Республики Казахстан, налогоплательщику - не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса. Запрос и предоставление вышеуказанным лицам, сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, осуществляется в электронной форме. Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, формируются в порядке, определенном уполномоченным органом. При выезде из Республики Казахстан на постоянное место жительства физического лица, состоящего…

Салық органдарында салық төлеушілердің берешектері туралы мәліметтерді жүргізу тәртібі
Размещено: 15 марта 2019 17:49 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 23
Салық органдарында салық төлеушілердің берешектері туралы мәліметтерді жүргізу тәртібі   Салық органдарында есепке алынып және жүргізіліп отырылатын салық төлеушілердің берешектерінің жоқ немесе бар екендігі туралы мәліметтерді беру тұлғалардың сұрау салу негізінде атқарылады..Мұндай мәліметтерді әділет органдарына, сондай - ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында берілуі көзделген басқа да мемлекеттік органдарға - сұрау келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей беріледі. Ал салық төлеушілерге - сұрау салу келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады. Жоғарыда көрсетілген тұлғаларға салық органында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ немесе бар екендігі туралы мәліметтерді сұрау салу және ұсыну электрондық нысанда жүзеге асырылады. Есепке алу салық органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қалыптастырылады. Дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлға немесе…

Кто онлайн