Снижена ставка налога на добычу полезных ископаемых

2 апреля 2019 года Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности».

С 1 января 2018 года снижена ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 0,04 МРП до 0,015 МРП на следующие виды полезных ископаемых:

осадочные горные породы: галечники и гравий, гравийно-песчаная (песчано-гравийная) смесь, пески и песчаники, глины и глинистые породы (суглинки, алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы), соль поваренная, гипсовые породы, мергели, известняки, в том числе ракушечники, меловые породы, доломиты, известняково-доломитовые породы, кремнистые породы (трепел, опока, диатомит), природные пигменты, торф.

 

 ДГД по ЗКО

 

Пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері төмендетілді

 

2019 жылдың 2 сәуірінде Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес-ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «ҚР Заңына қол қойды.

2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап келесі пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері (ПҚӨС) 0,04 АЕК-тен 0,015 АЕК-ке дейін төмендетілді:

Шөгінді тау жыныстары: жұмыртастар мен қиыршық тас, қиыршық тас-құмды (құмды-қиыршық тасты) қоспа, құм және құмтастар, саз және сазды жыныстар (саздақ топырақ, алевролиттер, аргиллиттер, сазды тақта тастар), ас тұзы, гипстік жыныстар, мергельдер, әктастар, оның ішінде қабықшалар, борлы жыныстар, доломиттер, әктас-доломитті жыныстар, кремний жыныстары (трепел, опока, диатомит), табиғи пигменттер, шымтезек.

 БҚО бойынша МКД

10 апреля 2019, 11:17

Источник, интернет-ресурс: https://www.zakon.kz/4965251-snizhena-stavka-naloga-na-dobychu.html