Расчет дохода работника не превышающего 25 МРП в месяц

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разъясняет по расчету дохода работника не превышающая 25 МРП в месяц.

С 1 января 2019 года, по поручению Главы государства для снижения налогового бремениработников, с доходом до 25 МРП, пункт 1 статьи 341 Налогового кодекса РК дополнен подпунктом 49), согласно которому из дохода физического лица, подлежащего налогообложению, исключается облагаемый доход работника, не превышающий 25-кратный размер месячного расчетного показателя (в 2019 году – 63 125 тенге), в размере 90% от суммы такого дохода.

Вместе с тем, в целях обеспечения социальной защиты указанной категории работников, размеры уплачиваемых за счет собственных средств работодателей (индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой) социальных отчислений и размеры уплачиваемых из доходов работников обязательных пенсионных взносовсохраняются на прежнем уровне.

 Соответствующие нормативные поправки, предусмотрены в проекте постановления Правительства РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан», разработанного Министерством труда и социальной защиты населения РК в реализацию Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения» от 26 декабря 2018 года № 203-VІ, который будет внесен в Правительство РК до конца февраля текущего года. При этом указанные поправки будут распространяться на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

 

 

К примеру, получаемый доход работника составляет 63 125 тенге:

– размер 10% обязательных пенсионных взносов (с которых не уплачиваются социальные отчисления) составляют – 6 312,5 тенге (63 125 * 10%);

 

– сумма социальных отчислений – 1 989 тенге (56 812,5 * 3,5%).

Таким образом, при полученном доходе 63 125 тенге в месяц, обязательные пенсионные взносы составляют – 6 312,5 тенге, а социальные отчисления – 1 989 тенге.

 

 ДГД по ЗКО

 

 

 

Айына 25 АЕК -ен аспайтын қызметкердің табысын есептеу

 

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қызметкердің табысын есептеу бойынша айына 25 АЕК-тен аспайтын түсіндіреді.

 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекет Басшысының тапсырмасы сәйкес 25 АЕК-ке дейінгі табыстары бар жұмысшылардың салық ауыртпалығын төмендету мақсатында, ҚР Салық кодексінің 341-бабының 1 тармағын 49 тармақшамен толықтырылды, осыған сәйкес жеке тұлғаның салық салуға жататын табысынан, 25-еселік айлық есептік көрсеткіштен аспайтын қызметкердің салық салынатын табысы алынып тасталады. 2019 жылы – 63 125 теңге), осындай табыстың сомасынан 90% көлемінде.

Сонымен қатар, осы санаттағы қызметкерлердің әлеуметтік қорғау мақсатында жұмыс берушілердің өз қаражаты есебінен төлейтін мөлшері (жеке кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын тұлғалар) әлеуметтік аударымдар мен төлейтін қызметкерлерінің табысынан төленетін міндетті зейнетақы жарналары мөлшері, бұрынғы деңгейде сақталады.

 «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізут уралы» ҚазақстанРеспубликасының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 203-VІ заңын іске асыру үшін ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Үкіметі қаулысының жобасында көзделген. Бұл ретте көрсетілген түзетулер 2019 жылғы 1қаңтардан бастап туындаған қатынастарға қолданылатын болады.

 

 

Мысалы, қызметкердің алатын табысы 63 125 теңгені құрайды: – міндетті зейнетақы жарналарының 10% – ы (әлеуметтік аударымдар төленбейтін) – 6 312,5 теңге (63 125 * 10%);

 

– әлеуметтікаударымдар сомасы-1 989 теңге (56 812,5 * 3,5%). Осылайша, кезінде алынған табыс 63 125 теңге, міндетті зейнетақы жарналары құрайды – 6 312,5 теңге, әлеуметтік аударымдар – 1 989 теңге.

 

 

 БҚО бойынша МКД

 

 

21 февраля 2019, 12:39

Источник, интернет-ресурс

https://www.zakon.kz/4958962-raschet-dohoda-rabotnika-ne.html 

Автор: Исполнительная дирекция Палаты НК