Порядок вручение и исполнения уведомления

УГД по Алматинскому району г. Нур-Султан  регулярно осуществляются запуски процедур камерального контроля по декларациям 910.00, 200.00, 220.00.  Отмечаем, что одними из наиболее распространенных ошибок налогоплательщиков являются неполное отражение доходов, а так же представление деклараций с нулевыми значениями при наличии реализации, ФОТ, наемных работников. Эти ошибки приводят к появлению необоснованных расхождений с данными налогоплательщика, что выявляется в ходе камерального контроля.

В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля оформляется уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений. Исполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, осуществляется налогоплательщиком (налоговым агентом) в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Напоминаем, что в соответствии со статьей 115 Налогового кодекса уведомление, направленное электронным способом, считается врученным с даты доставки уведомления налоговым органам в веб-приложение.

В случае согласия с указанными в уведомлении нарушениями налогоплательщик (налоговый агент) представляет в органы налоговой службы налоговую отчетность за период, к которому относятся выявленные нарушения. В случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями налогоплательщик представляет в органы налоговой службы пояснение по выявленным нарушениям на бумажном или электронном носителе. При этом налогоплательщик вправе к пояснению, указанному в настоящем пункте, представить в органы налоговой службы документы, подтверждающие достоверность данных, отраженных в налоговой отчетности.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика и привлечение к административной ответственности.

В связи с этим, обращаем внимание налогоплательщиков на необходимость в целях уменьшения трудозатрат и во избежание мер принудительного и административного взыскание своевременно представлять налоговую отчетность, где необходимо в полном объеме отражать доходы и ФОТ, наемных работников.

Отдел администрирования

 индивидуальных предпринимателей

УГД по Алматинскому району г.Нур-Султан

Июль 2020

Хабарламаны орындаудың және табыс етудің тәртібі

Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданы боынша МКБ-мен  910.00, 200.00, 220.00 салық есептілігі бойынша камералдық бақылауды іске қосу шаралары үнемі іске асырылып тұрады. Салық төлеушілердің кең таралған қателіктерінің бірі болып, табыстарының толықтай көрсетпегендігі, сондай-ақ жалдамалы жұмыскерлердің, ЕАТФ, іске асырудлың бар болғаны негізінде салықтық есептілікті нөлдік көрсеткіштерімен тапсырулары кең таралған қателіктердің бірі болып табылады. Бұл қателіктер салық төлеушінің деректерімен камералдық бақылау кезінде анықталатын негізссіз сәйкессіздіктердің туындауына әкеліп соғады.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтарды анықтаған жағдайда, анықталған бұзушылықтарды сипаттау қосымшасымен камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама рәсімделеді. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны орындауды салық төлеуші (салық агенті) ол тапсырылған (алынған) күннен кейiнгi күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Салық кодексінің 115 бабына сәйкес  хабарламаны электрондық тәсілмен жібергенде салық органы хабарламаны веб-қосымшаға жеткізген күннен бастап табыс етілді деп есептелетіндігін еске саламыз.

Хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіскен жағдайда – салық төлеушінің (салық агентінің) анықталған бұзушылықтарды анықталған бұзушылықтар жататын салықтық кезең үшін хабарлама бойынша салықтық есептілікті ұсыну. Хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда салық төлеушінің (салық агентінің) камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны жіберген салық органына анықталған бұзушылықтар бойынша түсінікті қағаз немесе электрондық жеткізгіште ұсынуы салық төлеушінің (салық агентінің) камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық органдары анықтаған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны орындауы болып танылады.

Камералдық бақылау қорытындысы бойынша анықталған бұзуылықтарды жою туралы хабарламаны бекітілген мерзімде орындамау, салық төлеушінің банктік шоттары бойынша шығыс операцияларының тоқтатылуына және әкімшілік жауапкершілікке әкеліп соқтырады.

Осыған байланысты, әкімшілік жауапкершіліктің және мәжбірлеу шараларын болдырмас үшін  және еңбек шығындарын азайту мақсатында салық төлеушілердің назарына жалдамалы жұмыскерлердің, ЕАТФ және толық көлемде табыстарын көрсетумен салық есептілігін уақытылы тапсырыуы қажет екендігін атап өтеміз.

Нұр-Сұлтан қ. Алматы ауданы бойынша МКБ

Жеке кәсіпкерлерді әкімшілендіру бөлімі

Шілде 2020

Автор: Исполнительная дирекция Палаты НК