Налоговые вычеты

С 1 января 2018 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый Кодекс.

Предусмотрены значительные изменения в части исчисления индивидуального подоходного налога, в том числе по применению налоговых вычетов.

Так, согласно статьи 33 Закона от 25 декабря 2017 года № 120 — VI ЗРК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан (Закон о введении) «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) физическому лицу предоставляются право на применение следующих вычетов:

1. налоговый вычет в виде обязательных пенсионных взносов;

2. налоговый вычет по пенсионным выплатам и договорам накопительного страхования;

3. Стандартные налоговые вычеты:

— Ежемесячный вычет в размере 1 минимального размера заработной платы (далее МРЗП);

— 75 МРЗП участникам ВОВ и приравненным к ним лицам, инвалидам, ребенку-инвалиду;

— 75 МРЗП определенным категориям граждан (одним из родителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов, усыновителям, одним из приемных родителей, принявших детей-сирот).

4. Прочие налоговые вычеты:

— налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам;

— налоговый вычет на медицину;

— налоговый вычет по вознаграждениям.

Налоговые вычеты предоставляются последовательно в установленном порядке и применяются на основании подтверждающих документов.

Согласно статьи 343 (статья 33 Закона о введении) налоговые вычеты, за исключением налогового вычета в виде обязательных пенсионных взносов, применяются налоговым агентом на основании заявления физического лица о применении налоговых вычетов и копии подтверждающих документов.

При смене в течение календарного года налогового агента, непримененная сумма налогового вычета, образовавшееся у предыдущего налогового агента, не учитывается у нового налогового агента.

Данное положение не распространяется на стандартные налоговые вычеты, по которым превышение налогового вычета, образовавшееся у предыдущего налогового агента, учитывается у нового налогового агента. При этом физическое лицо предоставляет справку о расчетах с физическим лицом, выданную предыдущим налоговым агентом.

В случае если налоговые вычеты не применены налоговым агентом к доходу физического лица по причине обращения физического лица позже даты удержания индивидуального подоходного налога с такого дохода, то физическое лицо вправе в течение календарного года, в котором производилась выплата дохода, и календарного года, предшествующего ему, представить налоговому агенту, производившему удержание индивидуального подоходного налога с такого дохода, заявление и подтверждающие документы, на основании которых налоговый агент производит перерасчет доходов, подлежащих налогообложению.

 

Салықтық шегерімдер.

 

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда жаңа Салық Кодекс өз күшіне енді.

Жеке табыс салығын есептеу бөлігінде маңызды өзгерістер көзделген, соның ішінде салық шегерімдерін қолдануы.

Мысалы, 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120 — VI ҚРЗ «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін қолданысқа енгізу туралы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі — енгізу Заңы) 33-бабына сәйкес, жеке тұлғаның мынадай салықтық шегерімді қолдануға құқық беріледі:

  1. міндетті зейнетақы жарналары түріндегі салықтық шегерім;
  2. зейнетақы төлемдері және жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша салықтық шегерім;
  3. стандартты салықтық шегерімдер:

— 1 ең төмен жалақы мөлшерінде ай сайынғы шегеру (бұдан әрі — АЖТМ);

— азаматтардың белгілі бір санаттарына 75 АЖТМ (Ұлы Отан соғысына қатысушы және оған теңестірілген адамдар, мүгедектер, мүгедек -бала);

— азаматтардың белгілі бір санаттарына 75 АЖТМ (мүгедек баланың ата-анасының, қорғаншыларының, қамқоршыларының бірі, бала асырап алушылардың бірі, жетім балаларды, қабылдап алған ата-аналардың бірі)

  1. Өзге салықтық шегерімдер:

-ерікті зейнетақы жарналары бойынша салықтық шегерімді;

-медицинаға арналған салықтық шегерімді;

-сыйақылар бойынша салықтық шегерімді қамтиды.

Салықтық шегерімдер белгіленген тәртіптегі реттілікпен қолданылады.

Салықтық шегерімдер қолдану құқығын растайтын құжаттар негізінде қолданылады.

343 бабына сәйкес (енгізу Заңының 33 бабы) міндетті зейнетақы жарналары түріндегі салықтық шегерімді қоспағанда, салық агенті салықтық шегерімдерді төлем көзінен жеке тұлғаның салықтық шегерімдерді қолдану туралы өтініші және растайтын құжаттардың көшірмелері негізінде қолданады.

Күнтізбелік жыл ішінде салық агенті ауысқан кезде, алдыңғы салық агентінде түзілген, салықтық шегерімнің қолданылмаған сомасы жаңа салық агентінде есепке алынбайды.

Осы ереже стандартты шегерімдерге қолданылмайды, ол бойынша алдыңғы салық агентінде түзілген салықтық шегерімнің асып кетуі жаңа салық агентінде есепке алынады. Бұл ретте жеке тұлға алдыңғы салық агенті берген жеке тұлғамен есеп айырысулар туралы анықтаманы береді.

Салық агенті жеке тұлғаның кірісіне салықтық шегерімдерді жеке тұлғаның осындай кірістен жеке табыс салығын ұстап қалу күнінен кеш өтініш жасауы себебінен қолданбаған жағдайда жеке тұлға осындай кірістен жеке табыс салығын ұстап қалуды жүргізген салық агентіне кіріс төлеу жүргізілген күнтізбелік жыл және оның алдындағы күнтізбелік жыл ішінде өтініш пен растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы, солардың негізінде салық агенті салық салуға жататын кірістерді қайта есептеуді жүргізеді.

 

 

23 июля 2018, 10:17

Источник, интернет-ресурс:

https://www.zakon.kz/4929310-nalogovye-vychety.html 

Автор: Исполнительная дирекция Палаты НК