Итоги работы Апелляционной комиссии Министерства финансов РК за 2020 год

Баспасөз релизі

«ҚР Қаржы министрлігі Аппеляциялық комиссиясының                    2020 жылғы жұмыс қорытындылары»

2020 жылы  Аппелляциялық комиссияның 25 отырысы өткізілді. Онда 408 шағым қаралды, 110 тексерістің нәтижелері жойылды немесе барлық шағымдардың санынан 27% және қосымша есептелген 17,1 млрд. теңге көлеміндегі салықтар мен баждардың сомасы заңсыз деп танылды. Тексеру нәтижелерінің жойылу өсімі 2019 жылмен салыстырғанда 11% құрады (2019 жылы 99 тексеру). 3 шағым бойынша 1,3 млрд.теңге сомасында ҚҚС қайтармау заңсыз деп танылды.

Аппелляциялық комиссияның 19 отырысына салық төлеушілердің және СЭҚ қатысушылардың өкілдері қатысты. Сондай ақ,  Аппелляциялық комиссияның отырысына бақылаушы ретінде Қазақстан Республикасының Мәжіліс Парламентінің депутаты қатысты.

Аппелляциялық комиссия отырысының нәтижесі бойынша Кеден кодексіне әзірленген өзгертулер мен толықтырулар бойынша ұсыныстар қабылданды.

Пресс-релиз

Итоги работы Апелляционной комиссии

Министерства финансов РК за 2020 год.

За 2020 год проведено 25 заседаний Апелляционной комиссии. Рассмотрено 408 жалоб, отменены результаты 110 проверок или 27% от общего количества рассмотренных жалоб и признаны неправомерными дополнительно начисленные налоги и пошлины на сумму 17,1 млрд.тенге. Рост отмененных результатов проверок по сравнению с 2019 годом составил 11% (в 2019 году – 99 проверок). Признан незаконным отказ в возврате НДС в сумме 1,3 млрд.тенге по 3 жалобам.

На 19-ти заседаниях Апелляционной комиссии участвовали представители налогоплательщиков и участников ВЭД. Также, в качестве наблюдателя на заседании Апелляционной комиссии принял участие депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В Таможенный кодекс приняты и внесены изменения и дополнения по  предложениям, выработанным по результатам заседаний Апелляционной комиссии.

Автор: Исполнительная дирекция Палаты НК