Құрметті салық төлеушілер!!!

Разместил: zhasulan1 Размещено: 5 февраля 2018 11:06 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 210


Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті
Салықтық заңнамадағы арнаулы салық режиміне салық салу бөлігіндегі өзгерістер туралы мәліметтерге Сіздің назарыңызды аударады

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер үшін, шаруа және фермер қожалықтары үшін (БЖС) әлеуметтік салықтың күшін жою қарастырылатындығын, сондай-ақ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарды төлеу мерзімін 2020 жылға ауыстыратындығын сіздің назарыңызға жеткізеді.
Тіркелген шегерім пайдаланыла отырып, жаңа арнаулы салық режимi енгізілген.
Патент негізіндегі арнаулы салық режимі:
Салық кодексінің 686-бабының 2-тармағымен салық есептеудің жаңа тәртібі белгіленеді.
Патент құнына кіретін жеке табыс салығының сомасын есептеу салық салу объектісіне 1 пайыз мөлшеріндегі мөлшерлемені қолдану жолымен жүргізіледі (01.01.2020 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі), бұған сауда саласында қызметін жүзеге асыратын тұлғалардың салық салу объектілерін қоспағанда. Сауда саласындағы қызметті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер патент құнына кіретін жеке табыс салығының сомасын есептеуді, 1 пайыз мөлшерлеме бойынша салық салынатын қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар арқылы алынатын кірістерді қоспағанда, салық салу объектісіне 2 пайыз мөлшерінде мөлшерлемені қолдану арқылы жүргізеді. Сауда саласындағы қызметті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер жеке табыс салығының әртүрлі мөлшерлемелері бойынша салық салынатын кірістерді бөлек есепке алуды жүзеге асырады. Бұл ретте қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар арқылы алынатын кірістерді есепке алу банктік шоттардан үзінді көшірмелерді қоса алғанда, бастапқы құжаттар негізінде, уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салықтық тізілімде жүргізіледі.
Салық кодексі 688-бабының 3-тармағындағы оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі.
Оңайлатылған декларацияда төлем көзінен ұстап қалатын жеке табыс салығының және әлеуметтік төлемдердің бюджетке төленуге жататын сомалары көрсетіледі.
Салық кодексі 690-бабының 1, 2, 3, 4-тармақтарындағы тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолданатын арнаулы салық режимі келесіні белгілейді:
1. Тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші үшін салық салу объектісі осы Кодекстің 691-бабының 4-тармағында көзделген түзетулерді есепке алғандағы кіріс пен осы параграфта көзделген шегерімдер арасындағы айырма ретінде айқындалатын салық салынатын кіріс болып табылады.
2. Заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкердің кірісі осы тұлғалардың Қазақстан Республикасында және оның шегінен тыс жерлерде салықтық кезең ішінде алынуға жататын (алынған) кірістерінен тұрады.
3. Осы параграфтың мақсатында кіріс ретінде мыналар:
1) жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүліктің құны;
2) акционер алатын (алған), оның ішінде заңды тұлға таратылған кезде немесе жарғылық капитал азайтылған кезде мүлікті бөлгенде бұрын енгізілгеннің орнына алынатын (алынған) мүліктің мүлікті бөлу пропорционалды жүзеге асырылатын акциялар санына келетін төленген жарғылық капитал мөлшеріндегі құны;
3) қатысушы, құрылтайшы алатын (алған), оның ішінде заңды тұлға таратылған кезде немесе жарғылық капитал азайтылған кезде мүлікті бөлгенде, сондай-ақ қатысушыға, құрылтайшыға заңды тұлғадағы қатысу үлесін немесе оның бір бөлігін қайтару кезінде бұрын енгізілгеннің орнына алынатын (алынған) мүліктің мүлікті бөлу пропорционалды жүзеге асырылатын қатысу үлесіне келетін төленген жарғылық капитал мөлшеріндегі, бірақ оны сатып алуға және (немесе) пайдасына мүлікті бөлу жүзеге асырылатын қатысушы жүргізген жарғылық капиталға жарналарды төлеуге шеккен шығындар сомасынан аспайтын құны;
4) эмитент өзі шығарған акцияларды орналастырудан алған мүліктің құны;
5) мүлікті беретін салық төлеуші үшін – өтеусіз негізде берілген мүліктің құны;
6) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес есептен шығарылған өсімпұл мен айыппұлдар сомасы;
7) егер осындай тауар бірлігінің құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген және осындай алу күніне қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 5 еселенген мөлшерінен аспайтын болса, жарнамалық мақсатта өтеусіз (оның ішінде сыйға тарту түрінде) алынған тауардың құны;
8) осы Кодексте көзделген жағдайларда салықтық міндеттеменің мөлшерін азайту сомасы;
9) егер осы Кодекстің 7-бөлімінде өзгеше көзделмесе, басқа тұлғадан алынуға жататыннан (алынғаннан) басқа, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепте кіріс деп танылатын активтердің және (немесе) міндеттемелердің құнын өзгертуге байланысты туындайтын кіріс;
10) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес активтерді қайта бағалауға арналған резервтерді азайту есебінен бөлінбеген пайданы ұлғайту;
11) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес іс жүзінде орындалуға жататын міндеттеменің мөлшері мен бухгалтерлік есепте танылған осы міндеттеменің құны арасындағы оң айырма түрінде бухгалтерлік есептегі міндеттеменің танылуымен байланысты туындайтын кіріс;
12) мүліктің, оның ішінде осы Кодекстің 243-бабының 8-тармағына сәйкес алынған жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны;
13) оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі;
14) міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін кіріс;
15) күмәнді міндеттемелер бойынша кіріс;
16) дара кәсіпкер болып табылмайтын жалға алушы жеке тұлғаның, егер көрсетілген шығыстар мыналарға:
Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасына сәйкес кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға;
«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген коммуналдық көрсетілетін қызметтер ақысын төлеуге;
тұрғынжайды, тұрғын үй-жайды (пәтерді) жөндеуге жұмсалған жалға алу төлемақысына қосылмайтын болса, тұрғынжайды, тұрғын үй-жайды (пәтерді) мүліктік жалдау (жалға алу) кезінде шеккен шығыстары;
17) тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін кіріс қаралмайды.
Бұл ретте тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеуші тіркелген активтерді есепке алуды жүргізбейді.
4. Осы парагрфтың мақсаттары үшiн дара кәсiпкердiң кірісі ретiнде:
1) төлем көзiнен мұндай салықтың ұстап қалғанын растайтын құжаттар болған кезде бұрын төлем көзiнен жеке табыс салығы салынған дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде бюджет есебінен төленетін атаулы әлеуметтік көмек, жәрдемақылар мен өтемақылар;
3) стипендиялар;
4) қайырымдылық көмек;
5) гуманитарлық көмек түрінде алынған мүліктің құны;
6) мүлiктiк кіріс;
7) жұмыскердің кірісі;
8) материалдық залалды өтеудің сот шешiмi бойынша тағайындалған сомасы түрінде өзі алған кірістер қаралмайды.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіпушілер үшін арнаулы салық режимі.
Салық кодексі 700-бабының 1, 3-тармақтары
1. Арнаулы салық режимін қолданатын ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер мен ауыл шаруашылығы кооперативтері бюджетке төлеуге жататын мынадай салықтардың сомасын:
1) осы Кодекстің 698-бабының 2-тармағында көрсетілген қызметті жүзеге асырудан түскен кіріс бойынша – корпоративтік табыс салығы мен жеке табыс салығының (төлем көзінен ұстап қалатын салықтардан басқа) сомасын;
2) осы Кодекстің 698-бабының 2-тармағында көрсетілген қызметті жүзеге асырумен байланысты салық салу объектілері бойынша – әлеуметтік салық сомасын;
3) осы Кодекстің 698-бабының 2-тармағында көрсетілген қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын салық салу объектілері бойынша – мүлік салығы, көлік құралы салығы сомасын 70 пайызға азайтуға құқылы.
3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықтарды есептеуді осы арнаулы салық режимін қолданатын ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүргізеді.


Поделиться ссылкой: # # # # # # # # # # # #
Кто онлайн