Бейрезиденттердің табыстарына салық салу
Размещено: 26 апреля 2018 17:08 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 301
Бейрезиденттердің табыстарына салық салу«Астана-жаңа қала» мемлекеттік кірістер басқармасының хабарлайтыны 25 желтоқсан 2017 жылғы № 120-VI  Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің (Салық кодексі) 26 таруында резиденттер мен бейрезиденттерге салық салудың негізгі қағидаттары қарастырылған.Салық кодексінің 216 бабы 2 тармағына сәйкес, бейрезидент Қазақстан Республикасында салық Кодексінiң ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған кірістерден салықтар төлейді.Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент Қазақстан Республикасында салық Кодексінiң ережелеріне сәйкес мұндай тұрақты мекеменің қызметіне байланысты, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі көздерден алынған кірістерден де салықтар төлейді.Сонымен қатар, бейрезидентер Салық кодексінің мақсаттарында мыналар:1) Салық кодексінің 217-бабының ережелеріне сәйкес…

Налогообложение доходов нерезидентов
Размещено: 26 апреля 2018 17:08 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 315
Налогообложение доходов нерезидентовУправление государственных доходов «Астана-жаңа қала» сообщает, что главой 26 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 120-VI от 25.12.2017 года (Налоговый кодекс) определены основные принципы налогообложения резидентов и нерезидентов.  В соответствии пункту 2 статьи 216 Налогового кодекса, нерезидент уплачивает в Республике Казахстан налоги с доходов из источников в Республике Казахстан в соответствии с положениями налогового Кодекса.Нерезидент, осуществляющий предпринимательскую деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, уплачивает в Республике Казахстан в соответствии с положениями Налогового кодекса также налоги с доходов из источников за пределами Республики Казахстан, связанных с деятельностью такого постоянного учреждения. При этом, нерезидентом признается: 1) физическое или юридическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с положениями статьи…

Салық кодексінің 224-2 бабының қолданылу ерекшеліктері
Размещено: 26 апреля 2018 17:07 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 273
Салық кодексінің 224-2 бабының қолданылу ерекшеліктері«Астана-жаңа қала» мемлекеттік кірістер басқармасының хабарлайтыны «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы кодексінің (Салық кодексі) 244-2-бабы 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тауарлар тізбесі бойынша арнайы экономикалық аймақтарды (бұдан әрі – АЭА) құру мақсатына сай келетін қызметті жүзеге асыру кезінде толығымен тұтынылатын тауарларды АЭА аумағына өткізуге нөлдік мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы (бұдан әрі – ҚҚС) салынады. Салық кодексінің 256-бабы 1-тармағына сәйкес егер Салық кодексінің 34-тарауында өзгеше көзделмесе, бюджетке төленетін жарнаға жатқызылуға жататын салық сомасын анықтау кезінде Салық кодексінің 228-бабы             1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес ҚҚС төлеуші болып табылатын, тауарларды, жұмыстарды,…

Особенности применение норм статьи 244-2 Налогового кодекса
Размещено: 26 апреля 2018 17:06 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 297
Особенности применение норм статьи 244-2 Налогового кодексаУправление государственных доходов «Астана - жаңа қала» сообщает, что согласно пункту 1 статьи 244-2 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» № 100-IVот 10.12.2008 года (далее - Налоговый кодекс) реализация на территорию специальной экономической зоны (далее – СЭЗ) товаров, полностью потребляемых при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания СЭЗ, по перечню товаров, определенных Правительством Республики Казахстан, облагается налогом на добавленную стоимость  (далее – НДС) по нулевой ставке.В соответствии с пунктом 1 статьи 256 Налогового кодекса, если иное не предусмотрено главой 34 Налогового кодекса, при определении суммы налога, подлежащей взносу в бюджет, получатель товаров, работ, услуг, являющийся плательщиком НДС  в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 228 Налогового Кодекса, имеет право на зачет сумм НДС, подлежащих…

Салықтардың және бюджетке төленетiн төлемдердiң мерзiмiнде төленбеген сомасына өсiмпұл
Размещено: 25 апреля 2018 15:22 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 291
Салықтардың және бюджетке төленетiн төлемдердiң мерзiмiнде төленбеген сомасына өсiмпұлҚазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI  Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Кодексінің 117 бабына сәйкес төленбеген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, оның ішінде олар бойынша аванстық және (немесе) ағымдағы төлемдер сомасының есебіне жазылатын мөлшер өсiмпұл болып танылады.        Дербес шоттардағы өсімақы салық міндеттерін белгіленген мерзімдерде атқармағаны үшін есептеледі. Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз етудің басқа да тәсілдерін және мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзғаны үшін өзге де жауаптылық шараларын қолдануға қарамастан өсiмпұл сомасы есепке жазылып, төленедi.        Өсімпұл салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемді, оның ішінде…

Кто онлайн